fbpx

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Z miłości do dziecka”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Z miłości do dziecka” zwanego dalej ‘Konkursem’, jest Milifamili Urszula Nocoń, ul. Owsiana 52, 40-780 Katowice, NIP 6342669459, REGON 386598805, adres e-mail: kontakt@milifamili.pl
 2. Konkurs będzie udostępniany za pomocą portalu Instagram.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 6. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 12.02.2021r. do dnia 17.02.2021r.
 7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.milifamili.pl/regulamin-konkursu

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniach 12.02.2021r. do 17.02.2021r. zaobserwować profil Milifamili @milifamiliprodukty oraz @bymilobylo na Instagramie i w komentarzu pod postem konkursowym zostawić odpowiedź na pytanie kursowe „Jak mądrze okazywać miłość dziecku?”

III. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Chybotek – konik bujany 2w1. Realizacja Nagrody możliwa jest po dostarczeniu przez nagrodzonego uczestnika adresu wysyłki.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 1. Na fanpage’u Milifamili na Instagramie oraz na stronie internetowej milifamili.pl zostanie podana informacja o Konkursie i opisane jego zasady.
 2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska 1 Uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa w konkursie określone w II.1 i zostawi najciekawszy komentarz pod postem konkursowym.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, zostanie poinformowany poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram w dniu 18.02.2021r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Milifamili na Instagramie dnia 18.02.2021r.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator – Milifamili Urszula Nocoń, ul. Owsiana 52, 40-780 Katowice, NIP 6342669459, REGON 386598805, adres e-mail: kontakt@milifamili.pl
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
  b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zapytania dotyczące przetwarzania danych prosimy kierować na: kontakt@milifamili.pl
 4. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także nazwę profilu, z którego został napisany komentarz, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/Instagram ani z nim związany. Facebook/Instagram nie ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

Pozostańmy w bliskim kontakcie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat produktów, zamówień czy dostaw,

zadzwoń lub napisz do nas

Obsługa klientów

Poniedziałek – piątek 9.00 do 16.00

Telefon: +48 736 860 942

kontakt@milifamili.pl

www.milifamili.pl

Adres korespondencyjny

Ul. Owsiana 52

40-780 Katowice

Something is wrong.
Instagram token error.